Hadis-i Şerif
Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. Hadis (Beyhaki).
Ana Menü
Son Kaybimiz

İsmet KARAMERMER
Veyisoglu.Org Anketi
Yeni Sitemiz Nasıl?

Çok Güzel

Güzel

İdare Eder

Kötü

Çok Kötü

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Resim Bulutu
Arama Bölümü
Secerenin Türkçesi
Secerenin TürkçesiBelge 1
Elhamdülillahi ellezi helalen menel miyaser ocağla nesebe ve cehre ve rabbi şehreyne elhaseb vel arabe vel tevki ve ceale ademe ve semarete saelna matel samiha fi gazele ela ali seyyid el varisi fe saadeti aşcar tayibet Saliha saba fi ahafi esemai vel sema-i vesselamü ali badi ellezine eşrafi sema-i ali seyyidina ve senedena nesebet…. Ellezi yövmi seyyiden mürafıkin mücerreden ve şerefe ve ehsan el- musifin yusufil sekvu vel vefa ve ali ala evlade ellezine yaheb muhabbetihim ibni esseyyid Halil ve esseyyid Ahmet ibni esseyyid Ahmet vel seyyid Hüseyin ibni esseyyid Ali ve Şeyh İbrahim ibni… ve Abdülrezzak ibni Eylek el Cundi erhamel Yasin el Raksim el şeref Pervali ibni esseyit Dede ve esseyid Dede Pervali ve seyyid Pervali ibni esseyyid Bali ibni seyyid Halil ibni Seyyid İbrahim Tirmizi ve Zülkabid anel mezkur maneviye tabinu el merhum esseyyid Ali Efendi .. sabıka mungate ba tarih sene rabi ve selasin ve elf-1654

Belge 2
Elhamdülillahiellezi… neseben seneden nebiyena Muhammed el Mustafa ellezi eşruf el mahlukin mecida ve şerefen ve Ahsen el musrifin yusalfil seya vel vefa ve ali el evvelen Aladin esseyyid ibni esseyit Halil esseyyid Ahmet ibni esseyyid Mehmet esseyyid Hüseyin ibni esseyyid Ali el şeyh İbrahim ibni Nur Ali ve Abdülrezzak ibni Eylik em handi aan Hamel sened el rakim el şeref Pirili ibni esseyyid Berdan ibni esseyyid Pervane ibni esseyyid Halil ibni esseyyid Ali ibni esseyit Halil ibni esseyyid İbrahim Tirmizi.
Seyyid İbrahim ibni esseyyid Halil
Esseyyid Mehmet ibni esseyyid Hamid
Esseyyid Mehmet ibni esseyyid Ahmet
Esseyyid İbrahim ibni esseyyid Hamid
Esseyyid Rıza ibni esseyyid Hasan
Esseyyid Ali ibni esseyyid Mahmut
Esseyyid Ali ibni esseyyid Hasan
Yaturan Hüdaverdi
Yusuf ibni Kalender
Osman ibni Mehmet
Ve gayrihi


Belge 3

Çoban Alaüddevle Bey zaviyesi, Zamantı Kalesi Cami ve medresesine; Çörümşek nahiyesi-Koramaz-Sahra, Köstere Nahiyesi köy ve mezralarından buralara vakfedilen gelirleri belirten 1645 yılına aid fermandır.
Fermanın ilk üç satırı yırtık olduğundan giriş kısmı net olarak yazılmadı. Belge üzerinde sağ tarafta bulunan kırmızı yuvarlak iki nolu satır olarak alınıp buna göre diğerleri 3-4-.. diye numaralandırıldı.

Çörümşek Nahiyesinde mülhakları ve karyelerin rabi hissesi Çoban Alaüddevle Bey zaviyesi vakfı üç rabi çobanlı has rüsumatı…. Ara ve Keser nam karye ve gayriden 9946 akçe tımara mutasarruf Mehmet ve Memiş? (olabilir) ve yine Çörümşek nahiyesinde … Viran karyesinde Çörümşek Viran mezrasının…. Çoban alaüddevle bey zaviyesi
1-Nısfı Çoban Alaüddevle Bey zaviyesi vakfı ve nısfı Çobanlı ….. hassı rüsumatı tımar ve müşterekleriyle yine Çörümşek nahiyesinde Koramaz nam karye ve gayriden 3503 akçe …. Ve tezakere ile münamet? Eden Çörümşek nahiyesinde Mahal? Karyesinin nısfı Çoban Alaüddevle bey Zaviyesi vakfı ve nısfı ahiriyle hayiz has rüsumatı timar ve Mıstıklımelek nam karye ve gayriden yedi bin……
2-Tımara mutasarruf Ömer bey ve yine Çörümşek nahiyesinde Karye-i Mahas ve mezra-i Hurşitbey tamamı Çoban Alaüddevle bey Zaviyesi vakfı. Rüsumatı tımar ve yine Çörümşek nahiyesinde Mahasssun karyesinin rabisi Çoban Alaüddevle bey Zaviyesi vakfı ve üç rabi Çobanlıya haiz has rüsumatı tımar. Ve müşterekleriyle yine çörümşek N. De Kula nam karye ve gayriden 3.000 akçe tımara mutasarruf Hüseyinin ve Zamantulu Nahiyesinde Avasunlu karyesinin tamamı
3-Zamantı Kalesinde Alaüddevle Bey cami ve medresesi vakıfları rüsumatı hassı hümayun ve yine Zamantı N. Kızılviran mezrasının cizye rüsumatı hasılatı Alaüddevle bey Zaviyesiyle Süleyman bey zaviyesi içün ber hasılı kelam kurravatı vakıf. Pınarbaşı Nahiyesinde Küskün nam karye ve Kemir ve Belviran karyesinin nısfı Çoban Alaüddevle bey Zaviyesi vakfı ve nısfı ahir Çobanlıya rüsumatı tımar ve Kayseriye sancağında Köstere Nahiyesinde Mesamet? Karyesinin ….
4- ve mebanisi tımar. Ve müşterekleriyle Koramaz Nahiyesinde Barsama nam karye ve gayriden 6100 akçe tımara mutasarruf Seyyid Mehmet veledi Seyyid Ahmet ve yine Köstere Nahiyesi Uzun Viran karyesinin gayri ez münkatı tımar. Köstere Nahiyesi Kerse nam karye ve gayri yerin 8900 akçe tımara mutasarruf Esseyyid Mehmet veledi Ali ve yine Köstere Nahiyesi Çukaköstere karyesinin gayri ez malikanesi ve divanisi tımar. Ve müşterekleriyle Sahra nahiyesinde ……
5-Nam karye ve gayriden 8543 akçe tımara mutasarruf Ahmet veledi Abdullah kullarına dahil oluna ve defteri Hakanide mukayyid olunmakla bir mucib Defteri Hakani hınta ve karye mahsullari ve karye-i Keslik el mezburelerin birer rabi karye-i mezkur mezra-i Çörümşek ve karye-i Güllüviran ve karye-i …. Ve karye-i Gümüşgün nam gerudelerinin el mezburanın nısfı karye-i Mahas be mezra-i Huslu el mezburanın tamamı Çoban
6- Alaüddevle Bey zaviyesi vakfı tarafının ve karye-i Kocasun Kesr elmezburanın tamamı an el gale mahsulatı Alaüddevle bey Cami ve medresesi vakfının ve mezra-i Kızılviran ve el mezbure cizye rüsumatı … Süleyman bey zaviyesine bir cüz kelamı kadim okutman üzere vakıf tarfından ahzi vakitce ekmek müruva eyledikde ahirun hal olunmak icab etmezkan ahiren Penpeci oğlu Memiş….
7-Halen defteri Hakani ferkuda müdahale ve cebren vakfa aid mahsulatın ahz ve kabzına müdahale ve vakfı şerife gadr ede….. bildirip defteri Hakani mucibince amel olunup ecazirin …. Defteri Hakanide vuku olunana müdahaleleri münavi olunmak babında emri şerifim sudurunca istidai etmeleriyle Defteri Hakani amedde madde-i mufassalı sirhak olundukda Çörümşek Nahiyesine tabi…..
8-karye mülhakları rabi gale vakfı seneviye…. Der karye-i mezbura üç rabi ma rüsumatı ve hasılı tehatir ve hınta ve şair ve resmi tapu … ma gayri hisse-i vakfı an rabi çoban ve hakkı tacir üç rabi çobanrüsumatı 900 akçe yazı ile defteri mufassılada muharrir kalemiyle tahrir ve defteri icmalde divani yazı mezkuresiyle Hızır nahiyesine tabi Sarıoğlan karyesiyle bir görülüp yekun ma gayri 7004 akçe….
9-350 akçesi Mehmet veledi Hüseyin’in bakiyesi müşterekleri kayıdlarında ve yine….. rüsumatı tımar ve hasılı tehatire ve hınta ve şair ve rüsumatı çifti has ve rüsumu tapu yekunu ma gayri hissei vakıf an nısfı çoban bey 442 hisse-i tımar an nısfı çoban ma rüsum…
10-1800 akçe ve yine bindört… vakfı çoban…. Ve Güllüviran ve nısfı ahır ma rüsumatı hasılı tehatire ve hınta ve şair ve rüsumu hamr hassı ve rüsumu tapu yekun ma gayri hisse-i vakıf an nısfı çoban ve 470 akçe ve hisse-i tımar an nısfı çoban ma rüsumu cizye-i has 500 akçe yazı ile…..
11-Muharrir kalemiyle tahrir ve defteri icmalde yazılı kararlar ile yine nahiye-i….. 3000 akçe berri muaccel ve muacceli mezburun beratla kaydı….. cevaba tahrir olunmuştur ve yine nahiye-i mezbure tabi nefaratı aru ile karye-i Güllüceviran nısfı gale vakfı zaviye-i Alaüddevle bey den karye-i mezbur ve nısfı ahır ma rüsum….
12-Tehatire hınta ve şair ve rüsumu çift hassı ve rüsumu tapu yekun ma gayri hisse-i vakıf an nısfı çoban 833 akçe… nısfı çoban rüsumu çizi hassı 1100 akçe yazı ile…… ma yekun 3500 akçe ber muaccel ve tamamı tahvil ve tezakere ile….
13-Hüseyin'in üzerinde ve yine nahiye-i mezbura tabi nefaratu aru ile karye-i Mamas? Nısfı galle vakfı zaviye gale-i el kovan…. Nısfı ahır ma rüsumu tımar ve hasılı tehatire hınta ve şair….
14-Tahrir defteri icmalde yazuyu mezkuresiyle yine nahiyesine tabi Sakal karyesi ile bir görülüb yekun ma gayre 6000 akçe ber icmal… Ömer kaydına ve yine nahiye-i mezbure tabi nefaratu aru ile karye-i Mahas.. vakfı zaviye-i Alaüddevle bey ve karye-i mezbure
15-ve resmi tapu yekun gayri vakıf an çoban 995 akçe rüsumat 342 akçe divani yazı ile defteri mufassalda muharrir kalemiyle tahrir ve Kızılviran karye-i mezburun icmali mahalli bulunmadığından cevaba tahrir olunmuştur. Ve yine nahiye-i mezbure tabi nefaratu aru karye mahsulatı… vakfı zaviye-i Alaüddevle bey
16-ve resmi çift ma hanım? Ve resmi tapu yekun ma gayre hisse-i vakıf rabi çoban 357 akçe ve hisse-i tüccar üç rabi çoban ma rüsum gayri ez hassı 1374 akçeyi zaviye ile defteri mufassalda muharrir kalemiyle tahrir ve defteri icmalde Çörümşek Nahiyesi Nabi Güllü karyesi ile bir görülüb ma gayri 7000 akçe yekunundan 3500 akçesi ifraz vir….
17-Hüseyin'in bakiyesi müşterekleri kayıdlarında ve Zamantu Nahiyesine tabi nefaratu aru ile karye-i Muncusun gallenin tamamı vakfı medrese ve cami Alaüddevle bey der karye-i Zamantı ve hasılı tehatire hınta ve şair ve rüsumu tapu yekun gayri ez hisse-i vakıf an 2529 akçe-i hasıl an el rüsumat 557 akçe ve yine nahiye-i mezbura tabi mezra-i Kızılviran hasılı vakıf galle-i bin…
18-Süleyman bey ruhu içün bir cüz kelamı kadim oluna ve yoğurt edüp…. Kayıt olundu. Ve hassı cizye rüsumu tehatire hınta ve şair ve rüsumatı tapu yekun ma gayri 806 akçe yazulur ile defteri mufassalda muharrir kalemiyle tahrir ve defter-i icmal bulunmadığından cevaba tahrir olunmuştur. Ve Pınarbaşı Nahiyesine tabi Ekrek adu ile karye-i Gümüşgün namı diğerdeler
19-Çoban vakfı zaviyesi Alaüddevle bey ve der karye-i mezbur nısfı diğer ma rüsum gayri ez rüsumu çift tımar ve hasılı tehatire hınta ve şair ve rüsumu çift ve rüsumu tapu yekun ma gayri vakıf nısfı çoban 667 akçe ve hisse-i tımar nısfı çoban ma rüsum 810 akçe divani yazılariyle defteri mufassalda muharrir kalemiyle tahrir defteri icmale yazu eder.
20-bir görülüb yekunu saire 1097 akçe icmal ve icmali mezburuna beratlı kaydı bulunmaduğından cevaben olmuştur. Ve Köstere nahiyesine tabi Ekrek adı ile karye-i Müsamen? Süleyman Koççağız temkin edip karye evanislerden hasıl bulunan tehatire gendim ve şair ve rüsumu tapu zemin ve destiyani yekun ma gayri 1000 akçe ve malikane tahtında gendum ve şair yekun ma gayride 500 akçe yazu ile ve defteri mufassalada muharrir kalemiyle tahrir defteri icmal.
21-ve divani yazısıyla Malya Nahiyesine tabi Ağcain karyesiyle bir görülüb ma gayre 6600 akçe yekunundan 3500 akçesi ifrazı ve yine icmal ve tımar Seyyid Mehmet ve Seyyid Ahmet Efendinin ve yine nahiye-i mezbureye tabi Ekrek ve Zemin adı ile karye-i Ortaviran Yeğensalu adu ile maruftur Şeyhbarak cemati temekkün edüb karye olmuştur.hasılı tehatire gendum ve şair ve resmi tapu ve Hıristiyan yekun ma gayri
22-1600 akçe ve malikane tahtında gendum şair yekun ma gayre 1724 akçe yazılariyle defteri mufassalda muharrir kalemiyle tahrir ve defteri icmalde divani yasısıyla derkenar idüp ma gayre 4200 akçe yekundan 2200 akçesi defteri icmal ve tamamı Ahmet ve Abdullahın kaydında olup bu taktirce ber iktifa defteri Hakani karye-i Sakal el mezburan rabi çoban mahsulatı Allüddevle beyin karye-i mezkurede vaki
23-zaviyesi vakfı tarafından ve üç rabi çoban mahsulatıyla gayri… rüsumu Mehmet veledi Hüseyin ile sair müşterekleri taraflarından ve karye-i Der Güllüviran el mezburenin nısfı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle bey in karye-i mezburede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatı ve mezra-i Çörümşek viranı el mezburanın nusfı çoban mahsulatı Alaüddevle bey zaviyesi
24-çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatı merkum Ömer'in tarafından ve karye-i Mahas ve mezra-i Hassa namı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve rüsumatı ve karye-i Mahasun el mezburanın rabi çoban mahsulatı kezalik Allüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve üç rabi çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatı
25-Hüseyin ile sair müşterekleri tarafından ve karye-i Avcasun Kesri el mezburanın tamamı an el gale mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin medrese ve cami vakfı tarafından el mezburenin cizi rüsumatı hasılatı Alaüddevle beyin anası ruhu içün bir cüzü kelamı kadim okunmak üzere vakıf tarafından ve karye-i Gümüşgün namı diğeride …
26-el mezburanın nısfı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatıyla rüsumatı bilahire Mesmal? El mezburenin
27- mahsulat ve rüsumatı Seyyid Mehmet veledi Seyyid Ali Bey tarafından ve malikanesi canibane-i sair mahsulatı mutasarruf tarfından ve karye-i Çöllü el mezburanın … canibine aid mahsulat ve rüsumatı mezkur Ahmet veledi Abdullah ile sair Sazgeldi taraflarından ve malikanesi canibine aid mahsulatı dahi…. tarafından zabt olunmak….
28-vürudu kadim Mustafa mezahiri hadimi Mecide arz edip arz mucibince emrolunmak emrim olmuştur buyurdumki:
29-emrim üzere ameli dahi defteri Hakani emrini mevmuileyhin arzı mucibince karye-i mülhaklar el mezburanın rabi çoban mahsulatı Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve karye-i Güllüviran el mezburanın nısfi çoban mahsulatı… Alaüddevle beyin karye-i mezkurede
30-vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatı ve mezra-i Çörümşek viranı el mezburanın nısfı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatları biala sair ve karye-i Güllü ve el mezburanın nısfı çoban mahsulatıyla kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatı
31-cizi hassı rüsumatı merkum Hüseyin tarafından ve karye-i Mahal el mezburanın nısfı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatıyla cizi hassı rüsumatı merkum Ömer'in tarafından ve karye-i Mamas ma mezra-i Husri tamamı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından ve nısfı çoban mahsulatı
32- Mahnasun el mezburanın rabi çoban mahsulatı Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından cizi hassı rüsumatı mekum Hüseyin ile sair müşterekleri tarafından ve karye-i Avasun el mezburanın mahsulatı Alaüddevle beyin medresesi ve cami vakfı tarafından ve rüsumatı dahi hassı hümayun tarafından …. Viran el mezburanın
33-cizi rüsumatı hasılatı kezalik Alaüddevle beyin annesi ruhu içün bir cüz kelamı kadim okunmak üzere vakıf tarafından karye-i Gümüşgün namı diğeri de Ekrek el mezburanın nısfı çoban mahsulatı kezalik Alaüddevle beyin karye-i mezkurede vaki zaviyesi vakfı tarafından mahsulat ve rüsumatı merkum Seyyid Mehmet ve Seyyid Ahmet ile sair müşterekleri tarafından ve malikanesi canibince
34-mutasarruf tarafından ve karye-i Uzunviran el mezburanın civanisi canibine aid mahsulat ve rüsumat Seyyid Mehmet veledi Seyyid Ali’nin tarafından ve malikanesi canibine aid mahsulatı mutasarruf tarafından ve ve karye-i Cevni el mezburanın ahalisi canibine aid mahsulat ve rüsumatı merkum Ahmet veledi Abdullah ile sair müşterekleri tarafından ve malikanesi canibine aid mahsulatı dahi mutasarruf tarafından ahz ve kabz ettirüb ahirinden mezburanın halükı defteri hakani
Şehri Recebi el gurre sene hamsin ve aşrin ve atin

Haber Tarihi: 20.02.2014
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.06 saniye 3,150,472 Tekil Ziyaretçi